Home # Default Home # Default Home # Default Home # Default Home # Default Home # Default Home # Default Home # Default Home # Default Home # Default Home # Default Home # Default Home # Default Home # Default
nl en
X

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Uw specialist in designverlichting! | Bel voor gratis advies: 085 - 273 01 51

0

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Mooi Verlichting V.O.F.
 
Artikel 1 – Definities
 
In deze voorwaarden zullen de volgende begrippen de navolgende betekenis hebben, tenzij uit de context uitdrukkelijk anders blijkt:
 
1.1 Bedenktijd: betekent de termijn van 14 (zegge: veertien) dagen, waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht c.q. de Overeenkomst kan ontbinden zonder opgaaf van redenen.

1.2 Consument: betekent een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

1.3 Handelaar: iedere natuurlijke of rechtspersoon die handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts-, of beroepsactiviteit, al dan niet via een andere persoon die namens hem of voor zijn rekening optreedt.

1.4 Herroepingsrecht: betekent de mogelijkheid van een Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand.

1.5 Klantenservice: betekent de klantenservice van Mooi Verlichting te bereiken op 085-2730151 en/of verkoop@mooiverlichting.nl

1.6 Mooi Verlichting: betekent de vennootschap onder firma Mooi Verlichting V.O.F. gevestigd te (1681PH) Zwaagdijk-Oost, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65299736 en BTW nummer NL856056546B01.

1.7 Overeenkomst: betekent de overeenkomst op afstand die middels de Website wordt gesloten tussen Mooi Verlichting en de Consument waarbij de Consument een of meerdere Producten van Mooi Verlichting B.V. koopt.

1.8 Persoonsgegevens: betekent alle door de Consument aan Mooi Verlichting verstrekte gegevens.

1.9 Producten: betekent alle door Mooi Verlichting middels de Website aan de Consument te koop aangeboden producten.

1.10 Website: betekent de door Mooi Verlichting geëxploiteerde Website te bereiken op de domeinnaam www.mooiverlichting.nl.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Mooi Verlichting en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Mooi Verlichting en de Consument.
 
2.2 Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van alle bestuurders c.q. vennoten van Mooi Verlichting en alle personen die voor Mooi Verlichting werkzaam zijn en/of door Mooi Verlichting zijn ingeschakeld. 
 
2.3 Waar in deze algemene voorwaarden “Consument” wordt gelezen, kan ook “Handelaar” worden gelezen, behoudens voor wat betreft de Bedenktijd. Voor handelaren geldt geen Bedenktijd en bestaat geen mogelijkheid op herroeping van de Overeenkomst.
 
Artikel 3 – Producten
 
3.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 
3.2 Aan eventuele verschrijvingen in de omschrijving van een Product en of in de voorwaarden voor de aankoop van een Product kunnen geen rechten worden ontleend. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Mooi Verlichting niet.
 
3.3 Indien de voorwaarden van het Product in het nadeel van de Consument wijzigen dan heeft de Consument het recht de Overeenkomst te ontbinden.
 
Artikel 4 – Conformiteit
 
4.1 Mooi Verlichting zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 
4.2 Mooi Verlichting zal er voor zorgen dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de op de Website vermelde specificaties en op de datum van levering voldoen aan bestaande wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften.
 
4.3 Mooi Verlichting zal bij de uitvoering van de Overeenkomst de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van de Consument in acht nemen. In het bijzonder draagt Mooi Verlichting zorg voor de verwerking van de Persoonsgegevens van Consument conform de wettelijke eisen voortvloeiend uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 
4.4 Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust bij Mooi Verlichting tot het moment van bezorging aan de Consument of een vooraf aangewezen en aan Mooi Verlichting bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 
4.5 De Consument is verplicht de Producten direct na ontvangst te controleren en om te beoordelen of deze aan de Overeenkomst voldoen. Indien dit niet het geval is, dient de Consument onverwijld contact op te nemen met Mooi Verlichting, zodat deze de Producten kan vervangen.
 
Artikel 5 – Uitvoering van de Overeenkomst
 
5.1 De Overeenkomst komt – onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 5 lid 6 van deze algemene voorwaarden – tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden, zoals het invullen van alle benodigde informatie op de Website en de akkoord functie heeft aangeklikt. Het door de Consument ingevulde formulier en deze algemene voorwaarden vormen gezamenlijk de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van Mooi Verlichting en de Consument.
 
5.2 De Consument zorgt ervoor dat alle gegevens – waarvan Mooi Verlichting aangeeft dat deze wenselijk zijn of waarvan de Consument redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk zijn – tijdig aan Mooi Verlichting worden verstrekt.
 
5.3 Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Mooi Verlichting zijn verstrekt, heeft Mooi Verlichting het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
 
5.4 Mooi Verlichting kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Mooi Verlichting op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 
5.5  Mooi Verlichting bevestigt direct na ontvangst van de benodigde informatie de aankoop van het Product en/of Producten aan de Consument.

5.6 Een Order kan tot uiterlijk 24 uur na bestelling kosteloos worden geannuleerd, doch uiterlijk tot het moment dat de Consument een verzendbevestiging heeft ontvangen.
 
5.7 De Producten worden geleverd op het door de Consument aangegeven adres. Onjuistheden in het adres komen voor rekening en risico van de Consument. Mooi Verlichting levert aan adressen in Nederland en België, niet zijnde postbussen.
 
5.8 Aan de op de Website vermelde leveringstermijn kunnen geen rechten worden ontleend. De vermelde leveringstermijn betreft een indicatie. Indien de levering van het Product niet binnen de vermelde leveringstermijn kan worden uitgevoerd zal Mooi Verlichting de Consument hiervan onverwijld op de hoogte stellen. 
 
5.9 Mooi Verlichting zal binnen 30 (zegge: dertig) dagen na totstandkoming van de Overeenkomst het Product bij de Consument leveren. Indien Mooi Verlichting niet in staat is om het Product binnen 30 (zegge: dertig) dagen te leveren heeft de Consument het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 
5.10 Indien een Product niet meer leverbaar is, zal Mooi Verlichting de Consument hiervan onverwijld op de hoogte stellen en, voor zover mogelijk, een vervangend Product aanbieden. De Consument heeft in dit geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Mooi Verlichting zal de consument terugbetalen conform artikel 9 lid 2 van deze algemene betalingsvoorwaarden. 
 
Artikel 6 – Bedenktijd
 
6.1 De Consument heeft, behoudens de in artikel 6 lid 3 van deze algemene voorwaarden genoemde gevallen, recht op Bedenktijd. De Consument kan een Overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende de Bedenktijd zonder opgave van redenen ontbinden. Mooi Verlichting mag de Consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze is niet tot opgave van zijn reden(en) verplicht.
 
6.2 De in artikel 6 lid 1 van deze algemene voorwaarden genoemde Bedenktijd gaat in op de dag nadat de Consument, of een vooraf door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of;
 
  • als de Consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Mooi Verlichting mag een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren en zal de Consument voorafgaand aan het bestelproces daarop wijzen.
  • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 
6.3 De Bedenktijd is niet van toepassing op Producten die volgens specificaties van de Consument zijn vervaardigd, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn, of wanneer het wordt aangeboden in de sale/uitverkoop. 

6.4 Volledigheidshalve geldt dat na montage van het Product de mogelijkheid tot herroeping tijdens de Bedenktijd in ieder geval komt te vervallen.

 
Artikel 7 – Verplichtingen van de Consument tijdens de Bedenktijd
 
7.1 Tijdens de Bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het Product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 
7.2 De Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het Product die het gevolg is van een manier van omgaan met het Product die verder gaat dan toegestaan in artikel 7 lid 1 van deze algemene voorwaarden, retouren worden in dergelijk geval niet door Mooi Verlichting geaccepteerd.
 
Artikel 8 – Uitoefening van het Herroepingsrecht
 
8.1 Als de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de Bedenktijd op ondubbelzinnige wijze aan Mooi Verlichting.
 
8.2 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 (zegge: veertien) dagen vanaf de dag volgend op de in artikel 8 lid 1 van deze algemene voorwaarden bedoelde melding, zendt de Consument het Product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Mooi Verlichting. De Consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de Bedenktijd is verstreken.
 
 8.3 De Consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat en (onbeschadigde) verpakking, en conform de door Mooi Verlichting verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 
8.4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht ligt bij de Consument.
 
8.5 De Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het Product.
 
Artikel 9 – Verplichtingen bij herroeping
 
9.1 Mooi Verlichting bevestigt de melding van herroeping door de Consument per e-mail.
 
9.2 Indien de Consument binnen de Bedenktijd de Overeenkomst ontbindt en de Consument reeds voor het Product heeft betaald zal Mooi Verlichting het bedrag dat Consument heeft betaald binnen 14 (zegge: veertien) dagen volgend op de dag waarop de Consument hem de herroeping meldt.
 
9.3 Mooi Verlichting gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.
 
9.4 Als de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, is Mooi Verlichting niet gehouden de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
 
Artikel 10 – Prijs
 
10.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens wettelijk voorgeschreven prijswijzigingen zoals onder meer gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 
10.2 In afwijking van het vorige lid kan Mooi Verlichting Producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Mooi Verlichting geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 
10.3 De in het aanbod van Producten genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief btw, maar exclusief verzendkosten.
 
10.4 In voorkomende gevallen kunnen Consumenten gebruik maken van kortingscodes of cadeau-acties bij Mooi Verlichting. Indien gebruik wordt gemaakt van een kortingscode, dan maakt de Consument geen aanspraak op een mogelijk bestaande cadeau-actie.                 Wanneer er binnen een bepaalde periode een actie is op een bepaald merk, dan gelden deze niet in combinatie met andere acties en aanbiedingen en is dan ook niet geldig op reeds eerder gedanen aankopen en/of bestellingen van voor deze actie. 
 
10.5 Indien de bestelling wordt betaald via AfterPay (achteraf betalen) zijn tevens de algemene voorwaarden van Afterfpay van toepassing (http://www.afterpay.nl/consument-betalingsvoorwaarden).
 
 
Artikel 11 – Betaling
 
11.1 Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst, dienen de door de Consument verschuldigde bedragen te worden voldaan voorafgaand aan de levering van de Producten.
 
11.2 De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Mooi Verlichting te melden.
 
11.3 Indien de Consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Mooi Verlichting is gewezen op de te late betaling en Mooi Verlichting de consument een termijn van 14 (zegge: veertien) dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14 (zegge: veertien) dagen termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Mooi Verlichting gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% (zegge: vijftien) over openstaande bedragen tot € 2.500,-- (zegge: twee duizend vijfhonderd euro); 10% (zegge; tien procent) over de daaropvolgende € 2.500-- (zegge: twee duizend vijfhonderd euro) en 5% (zegge; vijf procent) over de volgende € 5.000-- (zegge; vijf duizend euro) met een minimum van € 40-- (zegge: veertig euro). Mooi Verlichting kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.
 
Artikel 12 – Persoonsgegevens en privacy beleid
 
12.1 De Consument is zich ervan bewust dat hij door gebruik te maken van de Website bepaalde Persoonsgegevens aan Mooi Verlichting verstrekt, zoals onder meer naam, adres, en e-mailadres.
 
12.2 Indien de Consument zich akkoord verklaart met deze algemene voorwaarden, geeft de Consument toestemming tot de verwerking van zijn Persoonsgegevens in verband met het gebruik van de Website. De verwerking van de Persoonsgegevens gebeurt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).
 
12.3 De Persoonsgegevens van de Consument kunnen door Mooi Verlichting worden gebruikt om uitvoering te geven aan de Overeenkomst. In dat kader is Mooi Verlichting gerechtigd om de Persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomsten, mits de betreffende Persoonsgegevens voor uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk zijn.
 
Artikel 13 – Klachten
 
13.1 Klachten over de door Mooi Verlichting geleverde Producten dienen door de Consument binnen 14 (zegge: veertien) dagen na levering van de betreffende Producten, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Klantenservice.
 
13.2 Bij Mooi Verlichting ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 (zegge: veertien) dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Mooi Verlichting binnen de termijn van 14 (zegge: veertien) dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 
13.3 Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 (zegge: drie) maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost, kan de Consument zich tot de bevoegde rechter wenden. 
 
13.4 Indien een klacht gegrond is, zal Mooi Verlichting door de Consument in de gelegenheid worden gesteld om op deugdelijke wijze uitvoering aan de Overeenkomst te geven. In het geval dat het alsnog uitvoeren van de Overeenkomst naar objectieve maatstaven niet meer mogelijk is, zal Mooi Verlichting slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.
 
Artikel 14 – Aansprakelijkheid
 
Mooi Verlichting is niet aansprakelijk voor enige schade die de Consument lijdt als gevolg van het oneigenlijk en onveilig gebruik, inhoudende gebruik in strijd met de bijgevoegde gebruikershandleiding, van het Product door de Consument, behoudens en indien er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Mooi Verlichting.
 
Artikel 15 – Wijzigingen algemene voorwaarden
 
Mooi Verlichting behoudt zich het recht voor deze  algemene voorwaarden te wijzigen.
 
Artikel 16 – Nietige c.q. vernietigbare bepalingen
 
In het geval dat enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Mooi Verlichting en de Consument zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
 
Artikel 17 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 
17.1 Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 15 januari 2017.
 
17.2 De rechtsverhouding tussen Mooi Verlichting en de Consument wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen Mooi Verlichting en de Consument die naar aanleiding van of in verband met de Overeenkomst mochten ontstaan, zullen in beginsel worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.
  | Meer

Facebook Pinterest Instagram